Procurements

€409,273
46 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Finanšu ministrijas, tās padotības iestāžu un Fiskālās disciplīnas padomes nodarbināto personu veselības apdrošināšana.

Published and bidding deadline .

38 days€409,273

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes, Publikāciju vadības sistēmas un atvērto datu servisa uzturēšana

Published and bidding deadline .

30 days

2007.–2013.g. ES fondu plānošanas perioda DP 3.4.3.pasākuma ietekmes un 2014.–2020.g. ES fondu plānošanas perioda (SAM 5.6.1.) ieguldījumu kultūrvides attīstībā ieviešanas efektivitātes izvērtējums

Published and bidding deadline .

22 days

Finanšu ministrijas ēkas, Smilšu ielā 1, Rīgā telpu remonts izlases veidā

Published and bidding deadline .

18 days

Optisko šķiedru noma

Published and bidding deadline .

13 days

Video pārraide Rīgas sabiedriskajā transportā

Published .

Elektronisko informatīvo pakalpojumu sniegšana Finanšu ministrijai

Published .

De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrāde un ieviešana, uzturēšana un izmaiņu veikšana

Published and bidding deadline .

36 days

Sociāli informatīvās un izglītojošās komunikācijas kampaņas izstrāde un realizācija

Published and bidding deadline .

21 days

3.2.2.3.aktivitātes "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)" izvērtējums

Published and bidding deadline .

28 days

“Finanšu ministrijas ēkas, Smilšu ielā 1, Rīgā telpu remonts izlases veidā”

Published and bidding deadline .

12 days

Noslēguma izvērtējums “ES fondu ieguldījumu izvērtēšana vides pasākumu atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana”

Published and bidding deadline .

24 days

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vides monitoringa ziņojuma sagatavošana atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

Published and bidding deadline .

26 days

Informatīvo materiālu izstrāde un piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

3.2.2.3.aktivitātes “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” izvērtējums

Published and bidding deadline .

21 days

ESF atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderības, efektivitātes un ietekmes noslēguma izvērtējums

Published and bidding deadline .

21 days

Informatīvo materiālu izstrāde un piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vides monitoringa ziņojuma sagatavošana atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

Published and bidding deadline .

21 days

Vidusposma izvērtējums par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas ietekmi 2014.-2020.g. ES fondu plānošanas periodā

Published and bidding deadline .

20 days

Biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanas pasākumu sociāli ekonomiskais novērtējums

Published and bidding deadline .

20 days

Komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrāde, īstenošana un publicitāte

Published and bidding deadline .

11 days

Informatīvo materiālu izstrāde un piegāde

Published .

Ārvalstu komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana Finanšu ministrijai un tās padotības iestādēm

Published and bidding deadline .

30 days

Latvijas Radio informatīva ziņojuma par ES fondu ieguldījumu satura izveide un pārraide

Published .

Biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanas pasākumu sociāli ekonomiskais novērtējums

Published and bidding deadline .

21 days

Būvniecības ekspertu pakalpojumu saņemšana Vadošās iestādes un Revīzijas iestādes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Audita informācijas sistēmas SimBASE uzlabošana un uzturēšana

Published .

Sociāli informatīvās kampaņas informatīvo materiālu (infografiku) par 2019. un 2020.gada valsts budžetu un nodokļu politiku druka un izvietošana vides reklāmas stendos

Published .

“Integrētas esfondi.lv platformas izstrāde, attīstība un uzturēšana, atbilstoši lietojamības principiem”

Published and bidding deadline .

22 days

„Informatīvo materiālu izstrāde un piegāde”

Published and bidding deadline .

13 days

Dienesta vieglā automobiļa noma ar izpirkuma tiesībām

Published and bidding deadline .

13 days

Informācijas sistēmas "Sabiedriskas nozīmes struktūru iecelto revidentu uzraudzības sistēmas (SIRUS)" uzturēšanas un papildināšanas nodrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Radio SWH+ raidījuma par ES fondu ieguldījumu satura izveide un pārraide

Published .

Finanšu ministrijas, tās padotības iestāžu un Fiskālās disciplīnas padomes nodarbināto personu veselības apdrošināšana.

Published and bidding deadline .

31 days

Kopēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

13 days

“Sabiedriskās domas izvērtējumi 2019., 2020. un 2021. gadā par iedzīvotāju informētību un izpratni par Eiropas Savienības fondiem”

Published and bidding deadline .

12 days

Eiropas Sociālā fonda investīciju efektivitātes un ietekmes izvērtējums valsts pārvaldes attīstībā un nodarbināto profesionālajā pilnveidē

Published and bidding deadline .

18 days

“Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015. – 2023. gadam ieviešanas efektivitātes vidusposma (mid-term) izvērtējums”

Published and bidding deadline .

18 days

“Tīmekļa vietnes esfondi.lv arhitektūras un tehniskās specifikācijas izstrāde”

Published and bidding deadline .

12 days

Sabiedriskās domas izvērtējumi 2019., 2020. un 2021. gadā par iedzīvotāju informētību un izpratni par Eiropas Savienības fondiem

Published .

„Sociāli informatīvās un izglītojošās komunikācijas kampaņas izstrāde un realizācija”

Published and bidding deadline .

12 days

Informācijas sistēmas "Sabiedriskas nozīmes struktūru iecelto revidentu uzraudzības sistēmas (SIRUS)" uzturēšanas un papildināšanas nodrošināšana

Published .

Nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju efektīvākas iesaistes mācībās izvērtējums

Published and bidding deadline .

20 days

Publicitātes materiālu izvietošanas pakalpojumi medijos un citos informatīvajos kanālos sociāli informatīvās un izglītojošās kampaņas ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu satura, pieejamības un ietekmes uz sociālo atstumtību izvērtējums pirmspensijas un pensijas vecuma personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem

Published and bidding deadline .

18 days

Tirgus nepilnību sākotnējais (ex-ante) novērtējums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda atbalstam finanšu instrumentu veidā

Published and bidding deadline .

20 days

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

Baiba Bāne

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager