Procurements

€133,884.30
81 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Integrētās informatīvās kampaņas organizēšana ģimenes atbalsta politikas īstenošanai – konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība 2018” norisei un remigrācijas pilotprojekta ieviešanai

Published and bidding deadline .

21 days

Sanešu pārvietošanās jūrā izpēte un laba jūras vides stāvokļa kvalitatīvā raksturlieluma “Hidrogrāfiskie apstākļi” rādītāju aprobācija

Published and bidding deadline .

21 days

Vadlīnijas jūras piekrastes ūdeņu un saistītās piekrastes daļas plānošanai vietējā līmenī

Published and bidding deadline .

11 days

Sistēmas ARKA pilnveide aptauju un IKT arhitektūras pārvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

26 days

Esošās situācijas izpēte, emisiju aprēķinu veikšana un papildus pasākumu identificēšana Valsts gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020. - 2030. gadam izstrādei

Published and bidding deadline .

21 days

Eiropas mobilitātes nedēļas 2018 komunikācijas kampaņa

Published .

Integrētas informatīvās kampaņas par atkritumu dalītās savākšanas sistēmas sniegtajām iespējām Latvijas iedzīvotājiem īstenošana

Published and bidding deadline .

21 days

Labāko prakses piemēru, t.sk. komercsektora pieredzes, Latvijā un ārvalstīs izvērtēšana un apkopošana zaļā iepirkuma jomā

Published and bidding deadline .

14 days

Piesārņojumu izraisošo avotu radītās biogēnu slodzes uz Baltijas jūru noteikšana, lai piesārņojuma radītājiem definētu efektīvus tā samazināšanas pasākumus, un avotu ar visaugstāko piesārņojuma samazinājuma potenciālu apzināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Dzeramā ūdens piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Informatīvā kampaņa sabiedrības informēšanai par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem ūdenssaimniecības infrastruktūrā Latvijas pašvaldībās

Published and bidding deadline .

22 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība VARAM administratīvās ēkas Peldu ielā 25, Rīgā atjaunošanai ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti

Published and bidding deadline .

15 days

Atbalsts zaļā publiskā iepirkuma prasību padziļinātai izpētei un to piemērošanai 2018.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Ūdenssaimniecības datu aktualizācija aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu no 2000 līdz 10000

Published and bidding deadline .

11 days

Labāko prakses piemēru, t.sk. komercsektora pieredzes, Latvijā un ārvalstīs izvērtēšana un apkopošana zaļā iepirkuma jomā

Published and bidding deadline .

14 days

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mobilās lietotnes izstrāde un uzturēšana

Published and bidding deadline .

12 days

Latvijas Nacionālās atbildīgās iestādes par Eiropas teritoriālās sadarbības (Interreg) programmu politikas izstrādi un īstenošanu mājaslapas izveidošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

12 days

Dokumentālas filmas “9 pilsētas – viena iela”, t.sk. 9 īsfilmu par katru republikas pilsētu – Daugavpili, Jelgavu, Jūrmalu, Liepāju, Rēzekni, Rīgu, Valmieru, Ventspili – un filmas kopsavilkuma izveide

Published and bidding deadline .

13 days

Informatīvā kampaņa sabiedrības zaļās apziņas veicināšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Bīstamo atkritumu pārvadājumu sistēmas paplašināšana un pilnveidošana

Published .

Emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam

Published and bidding deadline .

11 days

Vadlīnijas jūras piekrastes ūdeņu un saistītās piekrastes daļas plānošanai vietējā līmenī

Published and bidding deadline .

12 days

Esošās situācijas izpēte, emisiju aprēķinu veikšana un papildus pasākumu identificēšana Valsts gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020. - 2030. gadam izstrādei

Published .

Emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam

Published and bidding deadline .

13 days

Esošās situācijas izpēte, emisiju aprēķinu veikšana un papildus pasākumu identificēšana Valsts gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020. - 2030. gadam izstrādei

Published and bidding deadline .

21 days

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ēku apsaimniekošana un darba vietu iekārtošana

Published and bidding deadline .

19 days

Būvniecības ekspertu pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam.

Published and bidding deadline .

13 days

Maināmo paklāju noma

Published and bidding deadline .

14 days

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam īstenošanas un Komunikācijas stratēģijas ieviešanas izvērtējuma veikšana

Published and bidding deadline .

14 days

Būvniecības ekspertu pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

20 days

Konsultatīvais atbalsts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta “Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” koordinēšanai

Published and bidding deadline .

19 days

Atbalsts rīcības plāna izstrādei un labās prakses piemēru apzināšana projekta “Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai (FIRESPOL)” ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Pazemes riska ūdensobjektu izdalīšana, raksturojums un stāvokļa novērtējums nākamo upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu sagatavošanai

Published and bidding deadline .

13 days

Jūras krasta erozijas noteikšanas metodika un erozijas ietekme uz piekrastes zemju īpašumiem

Published and bidding deadline .

13 days

Administratīvi teritoriālās reformas pamatojuma un administratīvi teritoriālās reformas ģeotelpiskās plānošanas platformas izstrāde

Published .

Latvijas administratīvo teritoriju ekonomiskās aktivitātes un iedzīvotāju iekšējās aktivitātes svārstību izvērtējums, izmantojot mobilā tīklā noslodzes datus

Published .

Dabas resursu nodokļa likmju piemērošanas efektivitātes izvērtēšana

Published and bidding deadline .

12 days

Sniegt atbalstu zaļā publiskā iepirkuma prasību padziļinātai izpētei un to piemērošanai 2019.gadā, tai skaitā sabiedrības informēšana par zaļo iepirkumu

Published and bidding deadline .

15 days

Eiropas mobilitātes nedēļas 2019 komunikācijas kampaņa

Published and bidding deadline .

14 days

Būvniecības ekspertu pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmas apvienošana ar Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmu, sistēmu funkcionalitātes uzlabošanas nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

13 days

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Peldu ielā 25, Rīgā renovācija ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti

Published and bidding deadline .

26 days

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Konsultatīvais atbalsts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta “Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” koordinēšanai

Published and bidding deadline .

24 days

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas digitālās transformācijas izvērtējuma “Going Digital in Latvia” strukturēšana, starpposmu nodevuma padziļināta ekspertīze un izvērtēšana

Published and bidding deadline .

26 days

Būvniecības ekspertu pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Investīciju vajadzību izvērtējums atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.–2028. gadam un notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāna 2021.–2027. gadam izstrādei

Published and bidding deadline .

34 days€133,884.30

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Published .

Audiovizuālo (video) materiālu publicitātes sagatavošana

Published and bidding deadline .

13 days

Audiovizuālo (video) materiālu publicitātes sagatavošana

Published and bidding deadline .

12 days

Investīciju vajadzību izvērtējums atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. - 2028. gadam un notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāna 2021. - 2027. gadam izstrādei

Published and bidding deadline .

34 days

Kondicionēšanas sistēmas projektēšana un ierīkošana Rīgā, Doma laukumā 8a

Published and bidding deadline .

11 days

Vispusīgs vides komunikācijas un LVAF atbalstīto mediju projektu efektivitātes novērtējums kopējā vides komunikācijas telpā, stratēģiskas rekomendācijas turpmākas vides komunikācijas veidošanā

Published and bidding deadline .

28 days

Telpu un teritorijas uzkopšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

25 days

Novērtējums par nodokļu politikas ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķu sasniegšanu Latvijā

Published and bidding deadline .

13 days

Sabiedrības informēšanas kampaņa par atkritumu rašanās novēršanas nepieciešamību

Published and bidding deadline .

25 days

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administratīvās ēkas Peldu ielā 25, Rīgā renovācija ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti

Published and bidding deadline .

20 days

Mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumu nodrošināšana VARAM un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Sabiedrības informēšanas kampaņa par trīs nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centros veiktajiem Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem un sabiedrības zaļās apziņas veicināšanu

Published and bidding deadline .

21 days

Automašīnas iegāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Latvijas tautsaimniecības attīstības iespējamie scenāriji līdz 2050.gadam atbilstoši Eiropas Savienības ilgtermiņa attīstības redzējumam

Published and bidding deadline .

14 days

Baltijas jūras piekrastes apmeklējuma un tā radītās slodzes uz vidi izvērtējums un piekrastes publiskās infrastruktūras apsekojums

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

Edvīns Balševics

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager