Procurements

€0
40 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

“Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” -BŪVDARBI Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērėa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros Investīciju projektā ““Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā”

Published and bidding deadline .

24 days

“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā”projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/17/I/083 BŪVDARBI

Published and bidding deadline .

22 days

Apes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2019.gadam

Published and bidding deadline .

11 days

Kurināmo skaidu piegāde Apes novada pašvaldības aģentūras "Komunālā nodaļa" Gaujienas centrālās katlu mājas vajazdzībām

Published and bidding deadline .

11 days

TRAKTORTEHNIKAS UN APRĪKOJUMA IEGĀDE

Published and bidding deadline .

11 days

Kurināmās malkas piegāde Apes novada iestāžu un struktūrvienību vajadzībām 2018./2019. gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

12 days

“GRUNTS SEGUMA CEĻU POSMU UZLABOŠANA APES PAGASTĀ, APES NOVADĀ” Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana 2018. gada vasaras periodā

Published .

Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Apes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2018.gadam

Published and bidding deadline .

16 days

Apes novada ceļu posmu ar asfalta segumu pārbūve Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā” un Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos” ietvaros būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI

Published and bidding deadline .

16 days

Dolomītšķembu iegāde Apes novada pašvaldības ceļu remontiem

Published and bidding deadline .

14 days

Kurināmo skaidu piegāde Apes novada pašvaldības aģentūras "Komunālā nodaļa" Gaujienas centrālās katlu mājas vajazdzībām

Published and bidding deadline .

19 days

Apes novada Gaujienas un Virešu pagastu ceļu pārbūve Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Gaujienas un Virešu pagastos” ietvaros būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI

Published and bidding deadline .

13 days

Apkures katla nomaiņa Apes vidusskolā

Published and bidding deadline .

12 days

„Apes novada Apes pagasta ceļa “Lipski – Jaunlāči - Eglītes” posma pārbūve Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes pagastā” ietvaros būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI

Published and bidding deadline .

13 days

Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojum

Published and bidding deadline .

11 days

Kokskaidu granulu piegāde Apes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2018./19. gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

12 days

Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI

Published and bidding deadline .

11 days

Kokskaidu granulu piegāde Apes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2018./19. gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

13 days

Bruģēta laukuma izveide Skolas iela 4, Apē Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

Apes novada pašvaldības grants ceļa “Ape- Kalpaki–Silmaļi –Melnupes” posma pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Apes novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

12 days

“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” (projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/17/I/083) -BŪVDARBI

Published and bidding deadline .

21 days

Mikroautobusa (15+1) iegāde Apes novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

22 days

Dolomītšķembu iegāde Apes novada pašvaldības ceļu remontiem

Published and bidding deadline .

13 days

Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana 2019. gada vasaaras periodā

Published and bidding deadline .

22 days

Kancelejas preču, biroja papīra piegāde Apes novada domei un tās pakļautībā esošajām iestādēm / struktūrvienībām

Published and bidding deadline .

13 days

Apes novada pašvaldības ceļu uzturēšana 2019. gada vasaras periodā

Published and bidding deadline .

14 days

Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Kurināmās malkas piegāde Apes novada iestāžu un struktūrvienību vajadzībām 2019./2020. gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

13 days

Katlu telpas atjaunošana aprūpes centrā “Bitītes”

Published and bidding deadline .

14 days

Kokskaidu granulu piegāde Apes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2019./20. gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

15 days

Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija

Published and bidding deadline .

28 days

KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDE APES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM 2019./20. GADA APKURAS SEZONAI

Published and bidding deadline .

15 days

Apkures katla iegāde un esošā katla nomaiņa Gaujienas pagasta katlu mājā

Published and bidding deadline .

13 days

Brīvdabas atpūtas un vingrošanas elementu komplektu iegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Apes novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

14 days

Projekta administratīvie vadības un finanšu pārvaldības pakalpojumi.

Published and bidding deadline .

20 days

Board-Level People

NameRole

Viesturs Dandens

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

JĀNIS LIBERTS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager