Procurements

€300,000
35 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Siltumenerģijas piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām Drustu pagastā, Raunas novadā

Published and bidding deadline .

30 days€300,000

Siltumenerģijas piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām Drustu pagastā, Raunas novadā

Published .

Ielas virsmu divkārtu apstrāde Raunā, Raunas novadā

Published and bidding deadline .

18 days

"Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam"

Published and bidding deadline .

21 days

Ēkas ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0187 001 jumta nomaiņa, Valmieras iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads

Published and bidding deadline .

11 days

Veļas mazgāšana, tīrīšana Gatartas pansionātam 2018.-2020.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Publiskās ēkas daļas ar kadastra apzīmējumu 42760060470018 telpu atjaunošana

Published and bidding deadline .

14 days

Cēsu ielas ūdensvada un kanalizācijas inženiertīkli un būves

Published and bidding deadline .

14 days

Automašīnu noma (operatīvais līzings) Raunas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Raunas novada grants ceļu pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu.”

Published and bidding deadline .

19 days

Sporta un atpūtas laukuma inventāra piegāde un uzstādīšana Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER pieejas īstenošanas pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Vieglās automašīnas noma (operatīvais līzings) Gatartas pansionāta vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Siltumenerģijas piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām Drustu pagastā, Raunas novadā

Published .

Interaktīvā izziņas un dabas takas izveide Raunas pilsdrupu teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

Siltumenerģijas piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām Drustu pagastā, Raunas novadā

Published and bidding deadline .

30 days

Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

21 days

Degvielas piegāde Raunas novada domes un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

16 days

Būvniecības ieceres dokumentācijas “Velo trases izveide Raunā” izstrāde un ieceres realizācija

Published and bidding deadline .

12 days

Kurināmās šķeldas, granulu un malkas piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām 2018./2019. gada apkures sezonā

Published and bidding deadline .

18 days

Kurināmās malkas piegāde Gatartas pansionāta vajadzībām 2018./2019.gada apkures sezonā

Published and bidding deadline .

14 days

Interneta pieslēguma un fiksēto telekomunikāciju nodrošināšana Raunas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Vieglās automašīnas noma (operatīvais līzings) Gatartas pansionāta vajadzībām

Published .

Ēkas vienkāršota atjaunošana Rīgas iela 2, Raunas pagasts, Raunas novads

Published and bidding deadline .

12 days

Sniega tīrīšana no Raunas novada autoceļiem ziemas sezonā 2018.-2020.gadā

Published .

Ielu virsmas divkārtu apstrāde Raunas un Drustu pagastos, Raunas novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Grupu dzīvokļu būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība nekustamā īpašumā “Kārkli”, Drustu pagasts, Raunas novads

Published and bidding deadline .

17 days

Medikamentu piegāde Gatartas pansionātam 2019., 2020.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Interneta pieslēguma un fiksēto telekomunikāciju nodrošināšana Raunas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas būvniecība Miera ielā, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā

Published and bidding deadline .

15 days

Vienkāršota jumta seguma atjaunošana ēkas ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0318 001 jumta nomaiņai “Lāčplēši”, Raunas pagastā, Raunas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Kurināmās šķeldas un granulu piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām 2019./2020.gada apkures sezonā

Published and bidding deadline .

16 days

Raunas pilsdrupu galveno korpusu konservācija, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads

Published and bidding deadline .

11 days

Kurināmās malkas piegāde Gatartas pansionāta vajadzībām 2019./2020.gada apkures sezonā

Published and bidding deadline .

20 days

Materiālu noliktavas pārbūve – Parka iela 4C, Rauna, Raunas pagastā, Raunas novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Revidenta pakalpojumu sniegšana Raunas novada domei 2019. un 2020.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

Evija Zurģe

General Manager
FromRoleUntil
General Manager