Procurements

€0
55 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Amatas pagasta pašvaldības grants ceļa V352 Siši-Ķēči pārbūve piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējum

Published and bidding deadline .

12 days

Būvdarbu veikšana Drabešu Jaunās pamatsk. ēkai Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagastā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā – Drabešu sākumsk.” SAM.4.2.2. ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Jumta seguma remonts Spāres internātpamatskolas sporta zālei Spārē, Amatas pagasts, Amatas novada

Published and bidding deadline .

12 days

Pārtikas produktu iegāde Amatas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2019.gadā

Published and bidding deadline .

22 days

Amatas novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sniega mehanizēta tīrīšana 2018./2019., 2019/2020.un 2020./2021. gadu ziemas sezonās

Published .

Nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru labošana ar drupināts grants maisījumu 0/32s Amatas novada pagastos un caurteku izbūve un lietus ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Amatas novadā 2018. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldības pagastos

Published and bidding deadline .

15 days

Amatas novada pašvaldības nesaistīta seguma ceļu klājuma profilēšanas un planēšanas darbi

Published and bidding deadline .

14 days

Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centra būvniecība projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (SAM) 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Pārtikas produktu iegāde Amatas novada pašvaldības izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

21 days

Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Amatas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Kurināmās malkas piegāde Amatas novada iestādēm 2018.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centra būvniecība projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (SAM) 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Amatas novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sniega mehanizēta tīrīšana 2018./2019., 2019/2020.un 2020./2021. gadu ziemas sezonās 4 maršrutos

Published and bidding deadline .

13 days

Asfaltbetona bedrīšu remonts Amatas novadā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, spiedvada un pārsūknēšanas sūkņu stacijas būvniecība Drabešu pagastā

Published and bidding deadline .

13 days

Ziemciešu stādījumu izveidošanu un teritorijas labiekārtošana Spāres meža izziņas parka teritorijā

Published and bidding deadline .

13 days

Zāles pļaušana Amatas novada teritorijā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Skujenes tautas namā

Published and bidding deadline .

12 days

Āraišu arheoloģiskā parka ekspozīcijas dizaina koncepcijas un projekta izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Kurināmās cietkoksnes šķeldas iegāde Amatas novada Ģikšu ciema katlumājai 2018./2019. gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

11 days

Mēbeļu piegāde Drabešu Jaunajai pamatskolai

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu apgaismojuma atjaunošana Ģikšos Amatas pagastā

Published and bidding deadline .

13 days

Grunts izvešana no Āraišu arheoloģiskais muzejparka teritorijas

Published and bidding deadline .

11 days

Būvju (ēku) demontāžas, būvgružu aizvešanas un utilizācijas, teritorijas sakopšanas darbi

Published and bidding deadline .

13 days

Zemes ierīcības projektu izstrāde, zemes vienību robežzīmju apsekošana, atjaunošana, zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un robežu plānu izgatavošana un iesniegšana Valsts zemes dienestā

Published and bidding deadline .

13 days

Kancelejas preču piegāde Amatas novada pašvaldībai, tās struktūrvienībām un iestādēm

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzības nodrošināšana būvd. Drabešu Jaunās pamsk. ēkai Parka iela 1, Līvi, Drabešu pag. proj. “Energoef. paaugstināšana Amatas nov. pašv. ēkā – Drabešu sākumskolā” SAM.4.2.2. ietvaros

Published .

Traktortehnikas, pašizgāzēja pakalpojumu sniegšana un dažādu minerālmateriālu piegāde Amatas novada pašvaldības pagastos

Published and bidding deadline .

11 days

Asfaltbetona bedrīšu remonts Amatas novadā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru labošana ar drupināts grants maisījumu 0/32s Amatas novada pagastos 2019. gadā

Published and bidding deadline .

15 days

Jumta seguma nomaiņa dzīvojamai ēkai Doles 3, Amatas pagasts, Amatas novads

Published and bidding deadline .

12 days

Ielu apgaismojuma izbūve gar autoceļu P3 Garkalne - Alauksts posmā no īpašuma "Strautiņi" līdz krustojumam ar autoceļu P32 Līgatne - Skrīveri, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads

Published and bidding deadline .

13 days

Saimniecības un higiēnas preču piegāde Amatas novada domes un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Remontdarbu veikšana Amatas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Kurināmās malkas piegāde Amatas novada iestādēm 2019.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Zālienu pļaušana Amatas novada teritorijā

Published and bidding deadline .

15 days

Diagonālā kāpņu pacēlāja piegāde un uzstādīšana sociālo pakalpojumu centrā "Sērmūkši" Skujenes pagastā

Published and bidding deadline .

13 days

Amatas novada pašvaldības nesaistīta seguma ceļu klājuma profilēšanas un planēšanas darbi

Published and bidding deadline .

12 days

Amatu novada Zaubes pagasta Zaubes ciema dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana

Published and bidding deadline .

11 days

Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centra ekspozīcijas dizaina projekta īstenošana SAM 5.5.1.ietvaros.

Published and bidding deadline .

21 days

Dīķa tīrīšana Spārē, Drabešu pagasts, Amatas novads

Published and bidding deadline .

13 days

Kokskaidu granulu piegāde Amatas novada pašvaldības iestādēm 2019./2020.gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

18 days

Amatas pagasta pašvaldības grants ceļa Siši-Ķēči pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP pasākuma līdzfinansējumu

Published and bidding deadline .

18 days

Āraišu arheoloģiskā parka Āraišu ezerpils aizsargceltnes pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Elektroinstalācijas vienkāršotā renovācija Zaubes pamatskolas sporta zālē

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzības nodrošināšana ēku pārbūvei Spārē, Amatas pagastā, Amatas novadā, deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības nodrošināšana Amatas pagasta pašvaldības grants ceļa Siši-Ķēči pārbūvei, piesaistot ELFLA un LAP pasākuma līdzfinansējumu

Published and bidding deadline .

13 days

Degvielas iegāde (mazumtirdzniecība) Amatas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Apgaismojuma izbūve Zaubē, Amatas nov., gar Zaubes muižas parka ziemeļu un austrumu malām Valsts autoceļa P32 Augšlīgatne –Skrīveri un Valsts vietējā autoc.V60 Mālpils-Zaube-Kliģene ceļu nodal.jolās.

Published and bidding deadline .

11 days

Mēbeļu un aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centram

Published and bidding deadline .

11 days

Kurināmās cietkoksnes šķeldas iegāde Amatas novada Ģikšu ciema katlumājai 2019./2020. gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

11 days

Āraišu arheoloģiskā parka Āraišu ezerpils aizsargceltnes pārbūve

Published and bidding deadline .

10 days

Pašvaldības grants ceļa “Puškina krustojums – Celmiņi” seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

11 days

Ēku pārbūve Spārē, Amatas pagastā, Amatas novadā, darbības programmas 9.3.1. SAM 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta ietvaros

Published and bidding deadline .

24 days

Board-Level People

NameRole

Elita Eglīte

General Manager
FromRoleUntil
General Manager

Māris Timermanis

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager